ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

  Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2016 ισχύει η νέα βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών
   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985.

  ΒΑΘΜΟ Α : κατέχουν οι έχοντες συνολική υπηρεσία μεγαλύτερη των 8 ετών.
  ΒΑΘΜΟ Β : κατέχουν οι έχοντες συνολική υπηρεσία μεγαλύτερη των 2 ετών.
  Εισαγωγικός βαθμός είναι ο ΒΑΘΜΟΣ Γ.

  Η προϋπηρεσία (πριν από τον διορισμό) αναγνωρίζεται σε κάποιον μετά τη μονιμοποίησή του
  (Ημερομηνία ΦΕΚ + 2 έτη)

  Οι εκπαιδευτικοί της Δ΄ Διεύθυνσης μπορούν να αναζητούν και να εκτυπώνουν το
   Ατομικό Δελτίο Βαθμολογικής Κατάταξης από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης εισάγοντας
  τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) και το Α.Φ.Μ. τους.

  Τα στοιχεία αφορούν μόνιμους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Δ΄ Διεύθυνση.
Μη έγκυρος Α.Μ.
Μη έγκυρο Α.Φ.Μ.