Κάθε δημόσια υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει καταγγελίες, διαβιβάζει
κατά κανόνα αντίγραφα των καταγγελιών αυτών στους καταγγελλομένους, ώστε οι
τελευταίοι να λάβουν γνώση και να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων οφείλει να γνωρίζει ότι ο καταγγελλόμενος έχει, πλην
νομίμων εξαιρέσεων, δικαίωμα πρόσβασης στην καταγγελία που τον αφορά και στα
στοιχεία του καταγγέλλοντος.
Τέλος, ο καταγγέλλων, ο οποίος δεν επιθυμεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του στον
καταγγελλόμενο, θα πρέπει εξαρχής να επικαλείται εγγράφως τους λόγους, που
δικαιολογούν την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, ώστε τούτο να εξετάζεται
επικαίρως από τη δημόσια υπηρεσία.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ.7/95956/Δ1/01.09.2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Λειτουργία των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Φ.7/95955/Δ1/01.09.2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Φ.6/18466/Δ1/18.02.2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023»

Φ.6/18474/Δ1/18.02.2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023»

Φ.7/109162/Δ1/08.09.2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Λειτουργία των Νηπιαγωγείων για το Σχολικό έτος 2022-2023»

Φ.7/109171/Δ1/08.09.2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το Σχολικό έτος 2022-2023»

Φ.7/517/127893/Γ1/13.10.2010 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους»

124301/22966/11.08.2010 έγγραφο του Συνηγόρου του παιδιού με θέμα «Τα δικαιώματα των παιδιών – μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους»

117162/ΓΔ4/20.09.2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την Εφαρμογή του Νόμου 4800/21.05.2021 (Α΄81) για τις εγγραφές /μετεγγραφές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 21.09.2022

Φ1/169086/ΓΔ4/24.12.2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανηλίκων μαθητών/τριών»

Ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α΄81/21.05.2021) με θέμα «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλων ζητημάτων Οικογενειακού Δικαίου και λοιπών επειγουσών διατάξεων

Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019/τ. Α΄)  με θέμα «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία και Διακίνηση Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679 ή ΓΚΠΔ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25.05.2018

 Νόμος 4057/14-3-2012 ΦΕΚ(54, Α΄): Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 Νόμος 4325/2015 ΦΕΚ(47,Α΄): Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 Νόμος 4590/2019 ΦΕΚ(17,Α΄): Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Νόμου 4325/2015, Άρθρο 41 § 2.

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτκών Υπαλλήλων

Νόμος 4024/27-10-2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 Νόμος 4354/2015 ΦΕΚ (176,Α΄): Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τροποποιήσεις του 4024/2011

Νόμος 3848/19-05-2010: Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού

Νόμος 1566/30-9-1985: Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3528/09-02-2007: Ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017: Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Νόμος 4559/2018 ΦΕΚ (142, Α΄) Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του Π.Δ.79/2017

Νόμος 4589/2019 ΦΕΚ (13, Α΄) Άρθρα 74 & 79: Τροποποιήσεις του Π.Δ.79/2017

Προεδρικό Διάταγμα 18/2018: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νόμος 4589/2019 ΦΕΚ(13, Α΄) Άρθρα 38 & 72: Τροποποιήσεις του Π.Δ.18/2018

 Νόμος 4547/2018 ΦΕΚ(102, Α΄): Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 Νόμος 2690/1999 ΦΕΚ(45,Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

 Νόμος 4369/2016 ΦΕΚ(33,Α΄): Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. Τροποποιήσεις του Νόμου 2690/1999

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 ΦΕΚ(1340, Β΄): Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

 Προεδρικό Διάταγμα 69/2016: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Νόμος 4610/2019 ΦΕΚ (70,Α΄): Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Τροποποιήσεις Π.Δ. 18/2018 και ν.4547/2018.