ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, οι αναπληρωτές παρακαλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά σειρά:

 1. Ατομικά στοιχεία (ΕΓΓΡΑΦΟ)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Τίτλοι σπουδών (να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα.
 5. Ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (πρωτότυπες, τελευταίου 3μήνου)
 6. Απολυτήριο Στρατού (για τους άνδρες)
 7. Παραστατικά που βεβαιώνουν: ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ, ΑΦΜ
 8. IBAN Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (το ονοματεπώνυμο του/της αναπληρωτή/-τριας να εμφανίζεται ως 1ος/η δικαιούχος)
 9. Μεταπτυχιακό (2 φορές) (και ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό εξωτερικού)
 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (όσες δεν είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ)
 11. Αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού (ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ / ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ)
 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για έγγαμους ή με τέκνο)
 13. Βεβαίωση ενσήμων (εκδίδεται από ΕΦΚΑ με κωδικούς TaxisNet)

Για τη διαδικασία πρόσληψης, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. και τις συμπληρωματικές οδηγίες.

Ο φάκελος στο εξώφυλλο να έχει σημειωμένα τα παρακάτω στοιχεία με ευδιάκριτα γράμματα:

ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ

ΑΦΜ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οδηγίες για τη διαδικασία πρόσληψης (ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή ψηφιακής σύμβασης) των αναπληρωτών έχουν αποσταλεί στα σχολεία τοποθέτησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΑΤΟΜΙΚΑ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ