ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ

Οι αιτήσεις όλων των αδειών πρέπει να υποβάλλονται στις Σχολικές Μονάδες και όχι απευθείας στη ΔΠΕ Δ' Αθήνας.
Πρέπει να επιλέξετε τη σχέση εργασίας του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου.
Πρέπει να επιλέξετε την σωστή ομάδα πράξεων, για να επιλεχθεί το σωστό λογότυπο.
Πρέπει να επιλέξετε το είδος της άδειας.
Πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του εγγράφου.
2 ημέρες άδειας επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων. Δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση αιμοδοσίας.
2 ημέρες άδειας επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας, οποτεδήποτε εντός της σύμβασης, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων.
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση αιμοδοσίας.
6 εργάσιμες (για ένα πάσχον άτομο άτομο) ή 10 εργάσιμες (για περισσότερα) ανά ημερολογιακό έτος. Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.
Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν 6 εργάσιμες (για ένα πάσχον άτομο άτομο) ή 10 εργάσιμες (για περισσότερα). Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.
 • Βραχυχρόνιες: Με ιατρική γνωμάτευση έως 8 ημέρες κατ' έτος, 2 εκ των οποίων - όχι συνεχόμενες - μπορούν να χορηγηθούν με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (βλ. παρακάτω).
 • Μακροχρόνιες: Με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.

Τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες προσμετρώνται στις χορηγηθείσες ημέρες άδειας, πχ. άδεια από Παρασκευή έως Δευτέρα είναι 4ήμερη.
Έως 15 ημέρες (+15 για δυσίατα νοσήματα [ΦΕΚ 1386/Β/22-10-2001]) με αποδοχές, εκ των οποίων αφαιρούνται οι ημέρες ληφθείσας άδειας ανυπαίτιου κωλύματος. Το επιπλέον διάστημα ασθενείας είναι άνευ αποδοχών και δεν λογίζεται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Οι αποδοχές καταβάλλονται μόνο αν έχει συμπληρωθεί 10ήμερο εργασίας.

Συνεχόμενη άδεια έως 3 ημέρες χορηγείται από τη Σχολική Μονάδα. Συνεχόμενη άδεια 4 και άνω, χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης και ο υπάλληλος πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με το Τμήμα Αδειών για να ενημερωθεί για τη διαδικασία επιδότησης από το ΙΚΑ.
Τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες προσμετρώνται από τις χορηγηθείσες ημέρες άδειας, πχ. άδεια από Παρασκευή έως Δευτέρα είναι 4ήμερη.
5 ημερολογιακές ημέρες αν νοσούν οι ίδιοι.
Δικαιολογητικό: Αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου.
9 μήνες συνεχόμενοι με αποδοχές για κάθε τέκνο έως 4 ετών. Σε περίπτωση διδύμων και άνω, προσαυξάνεται κατά 6 μήνες. Ισχύει και για ανάδοχους ή για γονείς που υιοθετούν. Ένας μήνας μπορεί να καλυφθεί πριν από την υιοθεσία. Για άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία >67% προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.
Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 2 υπεύθυνες δηλώσεις (βλ. παρακάτω).
3 μήνες και 15 ημέρες με ημερομηνία έναρξης την αμέσως επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Ισχύει και για ανάδοχους ή για γονείς που υιοθετούν τέκνο έως 6 ετών.
Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 1 υπεύθυνη δήλωση (βλ. παρακάτω).
 • Για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, έως 1 μήνα άδεια, μόνο μία ανά έτος. Λογίζεται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Εγκρίνεται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Για σοβαρούς λόγους, έως 5 σχολικά έτη. Εγκρίνεται από το ΑΠΥΣΠΕ.
 • Για ανατροφή τέκνου έως 8 ετών, άδεια έως 5 έτη. Εγκρίνεται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
(βλ. ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)
Χορηγείται για:
 1. παράσταση σε δίκη
 2. στρατιωτική μετεκπαίδευση
 3. ακραίες καιρικές συνθήκες και κατ' επέκταση διακοπή συγκοινωνιών.
Το πλήθος των ημερών προσμετράται στο πλήθος των 15 ημερών ασθενείας με αποδοχές.
Δικαιολογητικό: Η αντίστοιχη βεβαίωση από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
 • Σε γονείς έως 2 τέκνων: 4 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.
 • Τρίτεκνοι: 7 εργάσιμες ημέρες.
 • Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες.
 • Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες.

Δικαιολογητικό: Ιατρική γνωμάτευση.
Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν:
 • Σε γονείς έως 2 τέκνων: 4 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Τρίτεκνοι: 7 εργάσιμες ημέρες.
 • Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες.
 • Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες.

Δικαιολογητικό: Ιατρική γνωμάτευση.
5 εργάσιμες ημέρες.
Μικρής χρονικής διάρκειας, με αποδοχές. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαιδευσης:
 • όταν η συμμετοχή του υπαλλήλου σε συνέδρια/σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
 • υποχρεωτικά σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς της ΕΣΔΔ και ΕΚΔΔΑ ή σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

Δικαιολογητικό: Βεβαίωση συμμετοχής.
Μικρής χρονικής διάρκειας, με αποδοχές. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαιδευσης όταν η συμμετοχή του υπαλλήλου σε συνέδρια/σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση συμμετοχής.
(βλ. ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)
4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ και 2 άνευ) για κάθε τέκνο έως 8 ετών. Προϋπόθεση 1 έτος προϋπηρεσία στο ΥΠΑΙΘ, με διαδοχικές συμβάσεις. Χορήγηση άδειας συνεχόμενα ή τμηματικά, αλλά άπαξ εντός της σύμβασης. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 2 μήνες σε δίδυμα και άνω. Οι μονογονείς υπό προϋποθέσεις δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.
1 ημέρα κατ' έτος.
Δικαιολογητικό: Ιατρική βεβαίωση.
Έως 5 εργάσιμες ημέρες για τέκνα νοσούντα από Covid-19, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ή συζύγου υγειονομικού ή εκπαιδευτικού. Η άδεια χορηγείται τις 3 πρώτες ημέρες ως ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ και τις 2 επόμενες ΚΑΝΟΝΙΚΗ. Δεν είναι υποχρεωτική η εξάντληση του πενθήμερου.
Για άσκηση εκλογικού δικαιώματος, σε εκλογές εθνικού ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
 • Για απόσταση <= 400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Για απόσταση > 400 χλμ και άνω: 2 εργάσιμες ημέρες.
 • Για μετακίνηση σε/από νησιά: 3 εργάσιμες ημέρες, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικό: Τεκμηριωμένη αίτηση.
14 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος. 2 ημέρες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης και την προηγούμενη. Αν η ημέρα της εξέτασης δεν είναι εργάσιμη, τότε η άδεια μετατίθεται για τις αμέσως προηγούμενες εργάσιμες). Η άδεια χορηγείται μονοήμερη και για τη συμμετοχή σε τελετή ορκωμοσίας. Ισχύει και για παράδοση εργασιών/εξετάσεις εξ αποστάσεως.
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση συμμετοχής.
Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν 14 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 2 ημέρες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης και την προηγούμενη. Αν η ημέρα της εξέτασης δεν είναι εργάσιμη, τότε η άδεια μετατίθεται για τις αμέσως προηγούμενες εργάσιμες). Δύναται να χορηγηθεί και μετά, εφόσον απαιτείται μετάβαση σε άλλη πόλη. Η άδεια χορηγείται μονοήμερη για συμμετοχή σε τελετή ορκωμοσίας. Ισχύει και για παράδοση εργασιών/εξετάσεις εξ αποστάσεως.
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση συμμετοχής.
3 εργάσιμες ημέρες άδεια πένθους λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς α' ή β' βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια, εγγόνια, πάπποι, εξ αίματος και εξ αγχιστείας).
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και αν από αυτή δεν προκύπτει ο βαθμός συγγένειας, υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση.
2 εργάσιμες ημέρες άδεια πένθους λόγω θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα, αδελφού. Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
7 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση θεράποντος ιατρού και βεβαίωση του Δ/ντή της Ιατρικής Μονάδας.
7 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση θεράποντος ιατρού ή του Δ/ντή της Ιατρικής Μονάδας.
10 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.
7 ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εφαρμόζεται παρακράτηση από την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας.
60 ημέρες πριν από την Προβλεπόμενη Ημέρα Τοκετού (ΠΗΤ). Αν ο τοκετός γίνει πριν από την ΠΗΤ, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολική άδεια (κύησης και λοχείας) 5 μηνών. Αν ο τοκετός γίνει μεταγενέστερα, η άδεια κύησης παρατείνεται, χωρίς μείωση της άδειας λοχείας.
56 ημέρες πριν από την Προβλεπόμενη Ημέρα Τοκετού (ΠΗΤ), ξεκινώντας τον υπολογισμό μία ημέρα πριν από την ΠΗΤ. Αν ο τοκετός γίνει πριν από την ΠΗΤ, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολική άδεια (κύησης και λοχείας) 119 ημερών.
90 ημέρες με έναρξη την ημέρα του Τοκετού. Η άδεια λοχείας παρατείνεται:
 • για 2 μήνες, σε περίπτωση 4ου και άνω τέκνου
 • για 1 μήνα, σε περίπτωση γέννησης διδύμων και άνω.
Ισχύει και για υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο έως 6 ετών.
63 ημέρες με έναρξη την ημέρα του Τοκετού. Ισχύει και για υπαλλήλους που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες), καθώς και για υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο έως 8 ετών.
Σε γονείς χήρους/ες ή άγαμους/-ες με αποκλειστική επιμέλεια:
 • 6 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές (με έως 2 τέκνα) ή
 • 8 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές (με 3 και άνω τέκνα).

Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αποδεικτικό της αποκλειστικής επιμέλειας.
22 εργάσιμες ημέρες (+10 για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα).
 • Για νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εγκρίνεται άπαξ ανά έτος από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
 • Σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή ΔΑΔ (με βεβαίωση ΚΕΠΑ).
Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.
Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν: 22 εργάσιμες ημέρες (+10 για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα).
 • Για νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εγκρίνεται άπαξ ανά έτος από επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα.
 • Σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή ΔΑΔ (με βεβαίωση ΚΕΠΑ).
Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.
 • Για 1 τέκνο: 4 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.
 • Για 2 και άνω τέκνα: 5 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος (+1 ημέρα, αν τα τέκνα φοιτούν σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα).
Η άδεια ισχύει συνολικά για τους δύο γονείς. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το πλήθος των ημερών αυτής της άδειας που έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγος δημόσιος/α υπάλληλος.
Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν:
 • Για 1 τέκνο: 4 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Για 2 και άνω τέκνα: 5 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης (+1 ημέρα, αν τα τέκνα φοιτούν σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα).
Η άδεια ισχύει συνολικά για τους δύο γονείς. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το πλήθος των ημερών αυτής της άδειας που έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγος δημόσιος/α υπάλληλος.
14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.
 • 2 ημέρες πριν από την ΠΗΤ και 12 ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης ή
 • μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.
Απαιτείται έγκαιρη γνωστοποίηση της ΠΗΤ στην Υπηρεσία. Ισχύει και για υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου έως 8 ετών, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.
Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο.
Δικαιολογητικά: Ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση εργαστηρίου, στην οποία θα αναφέρεται η εβδομάδα κύησης.
 • Για απόσταση <= 400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Για απόσταση > 400 χλμ και άνω: 2 εργάσιμες ημέρες.
 • Για μετακίνηση σε/από νησιά: 3 εργάσιμες ημέρες, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικό: Φωτοτυπία κλήσης και βεβαίωση παρουσίας από το δικαστήριο.
(βλ. ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ)
Η άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599 ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ