ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Νόμος 4057/14-3-2012 ΦΕΚ(54, Α΄): Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 Νόμος 4325/2015 ΦΕΚ(47,Α΄): Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 Νόμος 4590/2019 ΦΕΚ(17,Α΄): Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Νόμου 4325/2015, Άρθρο 41 § 2.

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτκών Υπαλλήλων

Νόμος 4024/27-10-2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 Νόμος 4354/2015 ΦΕΚ (176,Α΄): Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τροποποιήσεις του 4024/2011

Νόμος 3848/19-05-2010: Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού

Νόμος 1566/30-9-1985: Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3528/09-02-2007: Ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017: Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Νόμος 4559/2018 ΦΕΚ (142, Α΄) Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του Π.Δ.79/2017

Νόμος 4589/2019 ΦΕΚ (13, Α΄) Άρθρα 74 & 79: Τροποποιήσεις του Π.Δ.79/2017

 Εγκύκλιος: Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγκύκλιος: Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Προεδρικό Διάταγμα 18/2018: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νόμος 4589/2019 ΦΕΚ(13, Α΄) Άρθρα 38 & 72: Τροποποιήσεις του Π.Δ.18/2018

 Νόμος 4547/2018 ΦΕΚ(102, Α΄): Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 Νόμος 2690/1999 ΦΕΚ(45,Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

 Νόμος 4369/2016 ΦΕΚ(33,Α΄): Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. Τροποποιήσεις του Νόμου 2690/1999

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 ΦΕΚ(1340, Β΄): Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

 Προεδρικό Διάταγμα 69/2016: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Νόμος 4610/2019 ΦΕΚ (70,Α΄): Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Τροποποιήσεις Π.Δ. 18/2018 και ν.4547/2018.