ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

   

 

 

   

  

  Δημοτικά Σχολεία

  Νηπιαγωγεία

Νόμος 4057/14-3-2013: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Εγγύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτκών Υπαλλήλων

Νόμος 4024/27-10-2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεισ εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Νόμος 3848/19-05-2010: Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού

Νόμος 1566/30-9-1985: Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3528/09-02-2007: Ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Διευκρινήσεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων

Προεδρικό Διάταγμα 201/98: Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Προεδρικό Διάταγμα 200/98: Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων