ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΦΕΚ 666/28-2-2020

ΦΕΚ 42/25-2-2020

ΦΕΚ 724/6-3-2020

ΦΕΚ 726/8-3-2020

ΦΕΚ 727/8-3-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ 1ΓΤ/2020

ΑΙΤΗΣΗ 2ΓΔ/2020