ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε περισσότερες σχολικές μονάδες στο έντυπο δήλωσης προτιμήσεων τοποθέτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραπάνω σελίδες από τις ήδη υπάρχουσες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πληροφορίες σχετικά με τις σχολικές μονάδες (τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας στην καρτέλα «Δημόσια Σχολεία». 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανακοινοποίηση πίνακα ως προς τη σειρά κατάταξης μόνο των Υποψήφιων Διευθυντών που παρουσίασαν ισοβαθμίες στο γενικό σύνολο μορίων κατόπιν συμμόρφωσης με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ